تحصیلات:
کاردانی | علوم تربیتی | دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | 1384
کارشناسی | علوم تربیتی | دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | 1387
کارشناسی ارشد | MBA | دانشگاه مدیریت صنعتی شرق | 1391
کارشناسی | زمین شناسی | دانشگاه پیام نور مشهد | دانشجو


سوابق مدیریتی:
اطلس افروز شرق | عضو هیت مدیره | 1386 - اکنون
اطلس افروز شرق | مدیریت داخلی | -
اطلس افروز شرق | مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه | -

گواهی نامه ها:

مدیریت بهداشتی و ایمنی ، محیط زیست (HSE-MS) | موسسه آموزش عالی امین | 1393
ایمنی و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار | مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار | 1393
سطح یک مهندسی ارزش | مدیرت صنعتی شرق | 1389
سطح دو مهندسی ارزش | مدیرت صنعتی شرق | 1389
شهروندالکترونیک | آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی | 1392
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP | مدیرت صنعتی شرق | 1392
مدیریت کاربردی مدیریت وحسابداری | دانشگاه تهران | 1389
اکسل وکاربردآن درمدیریت پروژه | دانشگاه فردوسی مشهد | 1391
توانمندسازی منابع انسانی بارویکرد شناسایی چالش های سازمان وارائه راهکارهای مطمئن | انجمن مدیران صنایع | 1392
مدیریت موثرپروژه | مدیرکل دفترفنی استانداری خراسان رضوی | 1388
اولین همایش مدیریت پروژه های ساخت | دانشگاه فردوسی مشهد | 1390
دوره آموزشی کمپ کسب و کار1 | مدیریت کارآفرینی و مالکیت دانشگاه فردوسی مشهد |
Introduction to project planning and control | | 2010
change in 2010 introduction of EFQM | | 2010
EFQM self of assessment | | 2010
Introduction of EFQM | | 2010
دروه آموزشی الزامات و مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO | شرکت پیشتاز کنترل پاژ |
دوره آموزش کارورایانه | سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور | 1379

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.