نصب دکل و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت رمین – چابهار
سپتامبر 29, 2017
عملیات جمع آوری خط ۶۳ کیلوولت از داخل زمین پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت نیروگاه مشهد
سپتامبر 29, 2017

27 بهمن ۱۳۹۴
نوع پروژه: انتقال (فوق توزیع)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:سعید خوش آهنگ
محل اجرا:چابهار
کارفرما:برق منطقه ای سیستان و بلوچستان