کابل کشی روشنایی سایت ایستگاه مطهری
اکتبر 2, 2017
اجرای طرح بهینه سازی معابر در منطقه برق سینا
اکتبر 2, 2017

22 فروردین1390
نوع پروژه: انتقال (فوق توزیع)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:علیرضا عبیری
محل اجرا:تربت جام
کارفرما:شهرکهای صنعتی خراسان رضوی