عملیات کابلکشی در مرکز تلفن ولیعصر سرخس
اکتبر 2, 2017
نصب صندوقهای کافوی نوری در مخابرات درگز
اکتبر 2, 2017

17 مهر1388
نوع پروژه: مخابراتی

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:احسان درخشانی
محل اجرا:تربت جام-صالح آباد
کارفرما:مخابرات خرسان