عملیات کانال سازی فیبر نوری مسیر صالح آباد تربت جام
اکتبر 2, 2017
احداث شبکه ۲۰ کیلو ولت تامین برق سایت مخابراتی روستای آبقد
اکتبر 2, 2017

18 شهریور1388
نوع پروژه: مخابراتی

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:امیر مرصعی
محل اجرا:درگز
کارفرما:شرکت مخابرات خراسان