تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار در محدوده برق ۲
اکتبر 3, 2017
برقرسانی به موزه بزرگ خراسان
اکتبر 3, 2017

22 آذر1392
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:محسن احمدی
محل اجرا:مشهد
کارفرما:توزیع نیروی برق مشهد