جابجایی شبکه فشار متوسط بند انحرافی تجرود بردسکن
اکتبر 3, 2017
انشعابات پست های برق مجموعه ورزشی حیدریان
اکتبر 3, 2017

24 فروردین1391
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:علیرضا عبیری
محل اجرا:مشهد
کارفرما:شرکت کیسون