خرید تجهیزات ، حفاری و کابلکشی جهت افزایش ظرفیت پست های برق فشار قوی شرکت صنعتی بهشهر
اکتبر 3, 2017
خدمات نگهداری و بهره برداری از شبکه های روشنایی در منطقه برق سینا
اکتبر 3, 2017

20 مرداد1390
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: ابوالفضل طیبان
محل اجرا:مشهد
کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق مشهد