انتقال نیرو وبرقرسانی و نصب و راه و اندازی و برقدار کردن شبکه های برق مناطق سینا و سهروردی
اکتبر 3, 2017
احدث خط ۲۰ کیلوولت نیرورسانی به ایستگاه های پمپاژ ناحیه عمرانی دوم خدآفرین
اکتبر 3, 2017

22 آذر1391
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: علیرضا عبیری
محل اجرا:افغانستان
کارفرما:صانیر (وزارت انرژی وآب افغانستان)